S & L

Salgs & leveringsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle serviceydelser som f.eks. ride undervisning, behandlinger, konsulentydelser og kurser leveret af FLOW by Jotunheim Coaching & Training. Betingelserne gælder medmindre vilkårene i nærværende salg- og leveringsbetingelser udtrykkeligt er ændret i en særskilt skriftlig aftale.

Betaling

Ved individuel træning og meridianterapeutisk behandlinger: Ydelserne betales umiddelbart lige inden, eller lige efter behandlingerne.

Ved foredrag og kurser som er arrangeret af Flow By Jotunheim: Betaling skal ske ved tilmelding, og deltagerpladsen er dermed sikkert.  Ved afbud refunderes beløbet ikke.

Ved booking af Flow By Jotunheim til kurser eller foredrag: Der fremsendes en ordrebekræftelse og 2 stk  fakturaer.

Faktura nr 1  – Der betales et opstarts gebyr på 15% af den aftalte pris.

Faktura nr 2 – Det resterende beløb betales senest 8dage efter afholdt kursus.

Kørsel

Ud over honoraret for ydelserne hjemme hos kunden eller i stalden, opkræves der kørepenge med 3,5kr/km. Kørepengene skal betales samtidelig med honoraret.

Er der flere kunder samme sted opdeles beløbet af kørepenge over alle kunder.

Aflysning

Sker en aflysning inden for 24 timer har FLOW by Jotunheim Coaching & Training krav på det fulde honorar. Bliver aftalen aflyst af kunden når kørselen til kunden er påbegynt, er der også krav på kørepenge.
Det samme gælder, hvis en deltager ikke møder op.

Bliver et fordrag eller weekend arrengement, som en tredje har arrengeret, aflyst inden for 14 dage inden datoen, har Jotunheim Coaching & Training krav på 25% af sammlet pris. Bliver det aflyst inden for 7 dage inden datoener der krav på 50% af sammlet pris.

Vælger en deltager ikke at deltage i et arrangement eller enkelte dele af et arrangement, har pågældende ikke krav på hel eller delvis tilbagebetaling.

Skulle Jotunheim Coaching & Training være nødsaget at aflyse et arrangement, vil der blive oplyst to erstatningstidspunkter, som deltageren kan vælge imellem. Alternativt vil Jotunheim Coaching & Training refundere prisen for arrangementet. Jotunheim Coaching & Training fraskriver sig i den forbindelse ansvar for enhver anden form for tab hos deltageren eller tredjemand.

Reklamation

Hvis køber mener at det leverede ride træning eller behandlingen ikke i sin væsentlighed svarer til det tilbudte, og derfor ønsker at gøre krav på refusion af en del af det betalte vederlag, skal en skriftlig reklamation fremsendes, så den kan være Jotunheim Coaching & Training i hænde senest 6 hverdage efter leverancens afslutning.

Begrænsning af ansvar

Alle ydelser bliver udført baseret på grundlig uddanelse og år vis erfaring inden for temaerne.
Deltageren er ved disse betingelser dog gjort bekendt med, at om end ydelser og kursus hos Jotunheim Coaching & Training sigter mod rytterlig udvikling og meridianterapien mod heldbredog trivelse, ingen garanti kan stilles for resultatet. En ansvarsforsikring er tegnet.

Deltagelse i Jotunheim Coaching & Trainings seminarer, kurser, trænings, coaching og andre arrangementer er på deltagerens egen risiko. Der skal rides med hjelm i rideundervisningen. Jotunheim Coaching og Training hæfter alene for skader, som skyldes grov uagtsomhed eller forsæt fra Jotunheim Coaching & Trainings side, men kun for et beløb som maksimalt svarer til den betalte del af arrangementsprisen.

Kursusmateriale, Rettigheder m.v.

Jotunheim Coaching & Training forbeholder sig ret til når som helst at ændre i udformningen og indholdet af kursus og fordragsmateriale mv, forudsat at de pågældende ændringer ikke i væsentlig grad forringer kursusdeltagernes muligheder for at anvende det købte i kursussammenhæng.
Alle rettigheder forbeholdes. Hele eller dele af udleveret materiale må ikke gengives eller kopieres i nogen form uden skriftlig tilladelse fra Jotunheim Coaching & Training.

Lovvalg og værneting

Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen og rækkevidden af disse salgs- og leverings- bestemmelser afgøres ved Sø- og Handelsretten i København under anvendelse af dansk ret.